Vedtægter

For Foreningen Nordfyns Billedskole.

Dato for vedtagelse af vedtægterne 22/3 2022

1. Navn og Hjemsted

1. Foreningens navn er " Nordfyns Billedskole"

2. Hjemsted i Nordfyns Kommune.

2. Formål.

At drive Nordfyns Billedskole - økonomisk, pædagogisk/socialt og i praksis.

At drive Nordfyns Billedskole både som folkeoplysningsforbund og frivillig forening

3. Billedskolens virke.

At give børn, unge og voksne muligheder for at udtrykke sig kreativt i den billedskabende proces, sammen med professionelle undervisere.

At give muligheder for at udvikle sanser, føelser og evner for billedarbejde, samt at udvikle evener til aktivt at betragte billeder.

At give udfordringer og stille krav til udvikling af egne billedudtryk.

At give kendskab til mulighederne i materialer og teknikker inden for tegning, maleri, skulptur, grafik, animation og andre kunstneriske udtryk 

4. Indhold.

Billedskolen tilbyder undervisning til alle børn, unge og voksne. Undervisningen tilbydes også for børn, unge og voksne med handicap, hvis de økonomiske og pædagogiske muligheder er til stede.

5. Skolens ledelse og daglig drift.

Billedskolens leder har til opgave at være ansvarlig for administration af billedskolen, herunder regnskab og budget. Billedskolens leder ansætter og afskediger Billedkunstlærere i samarbejde med bestyrelsen. Billedskolens leder har det billedkunstfaglige, pædagogiske og  administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning, iht. bestyrelsesbeslutninger samt foreningens vedtægter og øvrige gældende regler.

6. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

Generalforsamlingen er Billedskolens øverste myndighed. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens virksomhed. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fastsætter regler om optagelse og udmeldelser af elever. Bestyrelsen ansætter og afskediger billedskolens leder. Bestyelsen godkender billedskolens budget og reviderede regnskab.

7. Medlemskreds.

Som medlemmer optages alle der vil støtte Billedskolen.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling efter instilling fra bestyrelsen

Udmeldelse sker skrifligt til foreningens kasserer. Manglende betaling kan betragtes som udmeldelse.

8. Generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse på foreningens hjemmesiden senest en måned før afholdelse af generalforsamlingen. Indkaldelse fremsendes til medlemmerne pr. mail sammen med dagsordnen senest 14 dage inden generalforsamlingen afholdes. Til medlemmer uden mail adr. sendes indkaldelsen med post. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fremtidig virke.

7. Fastsættelse af kontingent for medlemskab.

8. Valg af bestyrelse.

9. Valg af 2 suppleanter.

10. Valg af revisor samt valg af revisor suppleant.

11. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen for Nordfyns Billedskole, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelse.Samme tidsfrist gælder for vedtægtsændringer. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kan kun finde sted med to tredjedels flertal, af de fremmødte medlemmer.

9. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og kan holdes, når mindst to trediedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det til formanden efter samme procedure som til ordinær generalforsamling.

Indkaldelsen sker skriftlig med angivelse af motiveret dagsorden.

10. Bestyrelse for Nordfyns Billedskole.

Foreningens ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer og 2 supplanter. De 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. Formanden vælges direkte valg i ulige år sammen med et bestyrelsesmedlem. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter. Formanden forestår konstitueringen, som skal foretages senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyreelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Der kan nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

Formanden og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Møder afholdes når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelsen sker skrifteligt med angivelse af dagsordnen. Bestyrelsesmødet afholdes indenfor to uger efter modtagelsen af anmodningen. Der afholdes mindst 5 bestyrelsesmøder om året.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne af bestyrelsen er tilstede. Bestyrelsen træffer sine afgørelse ved almindelig flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige.

Nordfyns Billedskoles leder deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

11. Økonomi, regnskab og revision.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Foreningens regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

12. Tegningsregler og hæftelser.

Foreningen for Nordyns Billedskole tegnes af formanden og kasserer i fællelska.

Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke økonomisk med egne midler/egen formue.

For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.

For foreningens økonomiske forpligelser hæftes alene med de i foreningen beroende midler.

13. Opløsning.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to trediedele af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør af foreningen, på to af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst fire ugers mellemrum.

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en almen nyttig forening, med formål der er beslægtet med foreningens og indenfor kulturområdet.

14. Vedtægtsdatering og underskrift.