Vedtægter for Nordfyns Billedskole

 

 

1. Navn og Hjemsted

1. Foreningens navn er " Nordfyns Billedskole"

2. Hjemsted i Nordfyns Kommune.

2. Formål.

At etablere og drive Nordfyns Billedskole praktisk, Socialt og økonomisk.

3. Billedskolens formål.

At give børn, unge og voksne muligheder for at udtrykke sig gennem billedskabende virksomhed ud fra professionelle kunstnere og arkitekters værker.

At give muligheder for at udvikle sanser, føelser og evner for billedarbejde.

At give udfordringer og stille krav til udvikling af egne billedudtryk.

At give kendskab til mulighederne i materialer og teknikker inden for tegning, maleri, At udvikle evner til aktivt at betragte billeder

4. Indhold.

Billedskolen tilbyder billedundervisning til alle børn, unge og voksne, samt kurser tilrettelagt for børn, unge og voksne med handikap.

5. Skolens Leder og daglig drift.

Billedskolens leder har til opgave at være ansvarlig for administration af billedskolen herunder regnskab og budget. Billedskolens leder ansætter og afskediger Billedkunstlærere i samarbejde med bestyrelsen. Billedskolens leder har det pædagogiske og administrative ansvar for at tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning over for skolens vedtægter bestyrelsesbeslutninger og gældende regler.

6. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

Generalforsamlingen er Billedskolens øverste myndighed. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens virksomhed. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen ansætter og afskediger Billedskolens leder. Bestyelsen godkender billedskolens budget og revidered regnskab.

Bestyrelsen fastsætter regler om tilmelding/optagelse og udmeldelse af elever. Bestyrelsen godkender Billedskolens budget og reviderede regnskab.

7. Medlemskreds.

Som medlemmer optages alle der vil støtte Billedskolen herunder også forældre/værge hvis børn modtager undervisning i Billedskolen.

1. kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling efter instilling fra bestyrelsen

2. Udmeldelse sker skrifligt til foreningens kasserer. Manglende betaling kan betragtes som udmeldelse - nærmere procedure fastsættes af bestyrelsen.

8. Generalforsamlingen.

1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse på hjemmesiden senest 15. februar. Der udsendes dagsorden til medlemmerne pr. udsendes pr. brev eller pr mail til alle medlemmer inden generalforsamlingen.

2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fremtidig virksomhed.

7. Fastsættelse af kontinggent for medlemmer.

8. Valg af bestyrelse.

9. Valg af revisor.

10. Evt.

3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen for Nordfyns Billedskole, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

5. Vedtægtsændringer kan kun finde sted med to trediedels flertal af de fremmødte, på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

9. Ekstraordinær generalforsamling.

1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en trediedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det til formanden.

2. Indkaldelse sker skriftligt med to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

10. Bestyrelse for Nordfyns Billedskole.

1. Foreningens ledes af en bestyrelse, der består af seks medlemmer og 2 supplanter. De seks medlemmer vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. Tre af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år, to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Hvert år er de to suplianter på valg. På første generalforsamling vælges to af de ordinære bestyrelsesmedlemmer for et år.

2. Bestyreelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

3.Der kan nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

4. Formanden og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Møder afholdes når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelsen sker skrifteligt med angivelse af dagsordnen. Bestyrelsesmødet afholdes inden to uger efter modtagelsen af anmodningen. Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder om året.

5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Bestyrelsen træffer sine afgørelse ved almindelig flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige.

7. Nordfyns Billedskoles leder deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

11. Økonomi, regnskab og revision.

1. foreningens regnskab følger kalenderåret.

2. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

12. Tegningsregler og hæftelser.

1. foreningen for Nordyns Billedskole tegnes af formanden og kasseren i foreningen.

2. Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke økonomisk med egne midler/egen formue.

3. For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.

13. Opløsning.

1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to trediedele af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på hinanden føgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum.

2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver, en almen nyttig forening med formål der er beslægtet med foreningen, inden for kulturområdet.

14. Vedtægtsdatering og underskrift.

1. Navn og Hjemsted

1. Foreningens navn er " Nordfyns Billedskole"

2. Hjemsted i Nordfyns Kommune.

2. Formål.

At etablere og drive Nordfyns Billedskole praktisk, Socialt og økonomisk.

3. Billedskolens formål.

At give børn, unge og voksne muligheder for at udtrykke sig gennem billedskabende virksomhed ud fra professionelle kunstnere og arkitekters værker.

At give muligheder for at udvikle sanser, føelser og evner for billedarbejde.

At give udfordringer og stille krav til udvikling af egne billedudtryk.

At give kendskab til mulighederne i materialer og teknikker inden for tegning, maleri, At udvikle evner til aktivt at betragte billeder

4. Indhold.

Billedskolen tilbyder billedundervisning til alle børn, unge og voksne, samt kurser tilrettelagt for børn, unge og voksne med handikap.

5. Skolens Leder og daglig drift.

Billedskolens leder har til opgave at være ansvarlig for administration af billedskolen herunder regnskab og budget. Billedskolens leder ansætter og afskediger Billedkunstlærere i samarbejde med bestyrelsen. Billedskolens leder har det pædagogiske og administrative ansvar for at tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning over for skolens vedtægter bestyrelsesbeslutninger og gældende regler.

6. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

Generalforsamlingen er Billedskolens øverste myndighed. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens virksomhed. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen ansætter og afskediger Billedskolens leder. Bestyelsen godkender billedskolens budget og revidered regnskab.

Bestyrelsen fastsætter regler om tilmelding/optagelse og udmeldelse af elever. Bestyrelsen godkender Billedskolens budget og reviderede regnskab.

7. Medlemskreds.

Som medlemmer optages alle der vil støtte Billedskolen herunder også forældre/værge hvis børn modtager undervisning i Billedskolen.

1. kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling efter instilling fra bestyrelsen

2. Udmeldelse sker skrifligt til foreningens kasserer. Manglende betaling kan betragtes som udmeldelse - nærmere procedure fastsættes af bestyrelsen.

8. Generalforsamlingen.

1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse på hjemmesiden senest 15. februar. Der udsendes dagsorden til medlemmerne pr. udsendes pr. brev eller pr mail til alle medlemmer inden generalforsamlingen.

2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fremtidig virksomhed.

7. Fastsættelse af kontinggent for medlemmer.

8. Valg af bestyrelse.

9. Valg af revisor.

10. Evt.

3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen for Nordfyns Billedskole, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

5. Vedtægtsændringer kan kun finde sted med to trediedels flertal af de fremmødte, på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

9. Ekstraordinær generalforsamling.

1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en trediedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det til formanden.

2. Indkaldelse sker skriftligt med to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

10. Bestyrelse for Nordfyns Billedskole.

1. Foreningens ledes af en bestyrelse, der består af seks medlemmer og 2 supplanter. De seks medlemmer vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. Tre af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år, to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Hvert år er de to suplianter på valg. På første generalforsamling vælges to af de ordinære bestyrelsesmedlemmer for et år.

2. Bestyreelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

3.Der kan nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

4. Formanden og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Møder afholdes når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelsen sker skrifteligt med angivelse af dagsordnen. Bestyrelsesmødet afholdes inden to uger efter modtagelsen af anmodningen. Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder om året.

5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Bestyrelsen træffer sine afgørelse ved almindelig flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige.

7. Nordfyns Billedskoles leder deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

11. Økonomi, regnskab og revision.

1. foreningens regnskab følger kalenderåret.

2. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

12. Tegningsregler og hæftelser.

1. foreningen for Nordyns Billedskole tegnes af formanden og kasseren i foreningen.

2. Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke økonomisk med egne midler/egen formue.

3. For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.

13. Opløsning.

1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to trediedele af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på hinanden føgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum.

2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver, en almen nyttig forening med formål der er beslægtet med foreningen, inden for kulturområdet.

14. Vedtægtsdatering og underskrift.